Kdo jsme

Vážení kolegové,
současní i budoucí odboráři

Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen "NOS PČR") je registrován jako odborová organizace od 19. 7. 1990 se sídlem Praha 1, ul. Bartolomějská 7, PSČ 110 00, IČ 49629034. Datová schránka 7iud2sc.

NOS PČR má vedený účet č. 4200400699 / 6800 u bankovního ústavu Volksbank CZ, a.s.

NOS PČR je odborovou organizací, sdružující na základě dobrovolnosti příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů, zaměstnance Ministerstva vnitra (dále jen "ministerstvo"), organizačních složek státu, zřízených k plnění úkolů ministerstva, Policejní akademie České republiky (dále jen "policejní akademie") a NOS PČR(dále jen „plnoprávný člen“), a bývalé příslušníky bezpečnostních sborů, jejichž služební poměr skončil v souvislosti se splněním podmínek nároku na výsluhový příspěvek, a bývalé zaměstnance bezpečnostních sborů, ministerstva, organizačních složek státu, zřízených k plnění úkolů ministerstva, policejní akademie a NOS PČR, jejichž pracovní poměr, který trval nejméně 10 let, skončil v souvislosti se splněním podmínek nároku na starobní, plný invalidní důchod nebo částečný invalidní důchod (dále jen „veterán“).

NOS PČR je právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá svým majetkem. Nezávisle rozhoduje o cílech a zaměření své činnosti, jakož i o prostředcích k jejich dosažení, a to v souladu se stanovami a programovým prohlášením a při dodržování právního řádu České republiky.

Člen může být evidován v základní organizaci NOS PČR, nebo může využít přímého členství.


Členství v základní organizaci NOS PČR

Pokud se chcete stát členem základní organizace NOS PČR, kontaktujte funkcionáře základní organizace, jejichž seznam a kontakty naleznete pod tímto odkazem.

 


Přímé členství v NOS PČR

Od března roku 2008 je možnost přímého členství.

Svaz k zavedení této formy členství vedlo hned několik důvodů. Hlavními však byly:
-    zájem stát se členem NOS PČR, ale v blízkosti není založena žádná základní organizace, kde by bylo možné se zaregistrovat
-    ve stávajících základních organizacích je nefunkční výbor, základní organizace nepracuje, neplní své povinnosti a hrozí ji vyloučení z NOS PČR.

Přímé členství totiž umožňuje zájemci stát se členem NOS PČR, aniž by byl organizován v některé ze  základních organizací.

 
Jak postupovat v případě zájmu o přímé členství v NOS PČR:

 

  1. Čitelně a pravdivě vyplnit požadované údaje v přihlášce.
  2. Vyplnit formulář na srážku členského příspěvku, formulář doručit mzdovou účtárnu a nechat si potvrdit kopii.
  3. Originál přihlášky, kopii mzdovou účtárnou potvrzeného formuláře na srážky členských příspěvků a 1 ks průkazové fotografie zaslat na adresu: NOS PČR, k rukám Kateřiny Horáčkové, Bartolomějská 7, 110 00 Praha 1.
  4. Členství vzniká dnem, který žadatel o členství uvede v žádosti o členství. Den uvedený v žádosti o členství nesmí předcházet dni doručení žádosti na sekretariát. Předchází-li den uvedený v žádosti den doručení, vzniká členství dnem doručení žádosti na sekretariát.
  5. Člen obdrží průkazku člena NOS PČR v nejkratším možném termínu, nejdéle však do dvou měsíců od vzniku členství.

Pokud doručené materiály nebudou kompletní členství nevznikne!


Je povinností každého člena kontrolovat zda mu byla provedena srážka ze služebního příjmu nebo platu.

V případě, že srážky nebudou prováděny, může být člen vyloučen pro neplacení – neplnění si povinností. Při přechodu člena k jinému krajskému ředitelství nebo celorepublikovému útvaru je potřeba si opětovně podat na nové mzdové účtárně souhlas se srážením členského příspěvku, neboť tento automaticky nepřechází a členské příspěvky nejsou potom strhávány.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se můžete dotázat na sekretariátu NOS PČR.


NOS PČR je členem European Confederation of Police - EuroCOP,

a spolupracuje s

  • Odborovým svazem hasičů – OSH,
  • Odborovým svazem státních orgánů a organizací – OSSOO a
  • Českomoravskou konfederací odborových svazů - ČMKOS.

NOS PČR je spoluzakladatelem Nadace policistů a hasičů vzájemná pomoc v tísni.


NOS PČR má zájem o členy, kteří pomohou realizovat vytýčené úkoly, a kteří jsou schopni věnovat část svého času pro ostatní. Chceme zvýšit členskou základnu tak, aby veškerá činnost neležela na několika málo lidech. Příkladem může být Odborový svaz hasičů se 70% organizovaností nebo naši nejbližší zahraniční partneři Odborový zväz polície v Slovenskej republike a Niezalezny Samorzadny Zwiazek Zawodowy Policjantów (Polsko).

Čím více nás bude, o to snazší bude prosazování oprávněných požadavků příslušníků a zaměstnanců.

Oprávnění odborové organizace upravují §§ 197 - 200 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

PřílohaVelikost
PDF icon letak_nos_pcrformular.pdf2.39 MB