Historie a popis pojistného produktu

Dne 15. září 2009 byly v Plzni podepsány smlouvy o pojistném produktu pro členy NOS PČR, který bude poskytovat Kooperativa pojišťovna, a. s. Za NOS PČR smlouvu podepsal za přítomnosti členů předsednictva předseda JUDr. Milan Štěpánek, za pojišťovnu JUDr. Václav Vacík, ředitel agentury Západní Čechy a Arnošt Bergmann, obchodní ředitel agentury.

Smlouva umožňuje realizaci pojistného produktu, který NOS PČR bude poskytovat bezplatně všem svým členům od 1. ledna 2010. Znamená zásadní zvýhodnění všech odborářů oproti stávajícím podmínkám Podpůrného fondu i pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnavateli. Produkt, tak jak byl popsán v čísle 7/2009 měsíčníku NAŠE POLICIE, je v oblasti plnění mnohdy o více než 100% štědřejší, než podmínky Podpůrného fondu. Rovněž u pojistky odpovědnosti se zvyšuje škodní hranice při zachování stejné spoluúčasti jako u doposud nejvíce využívaného obdobného produktu.

Pro vaši orientaci přinášíme základní informace k podmínkám pojistného produktu, který je tvořen dvěma složkami.

Pojištění nemoci, úrazu a smrti, které nahrazuje dosavadní Podpůrný fond NOS PČR

Pojistnou událostí je smrt pojištěného, úraz pojištěného, pracovní neschopnost pojištěného, pozbytí zdravotní způsobilosti pojištěného k výkonu zastávané funkce nebo změna zdravotní způsobilosti pojištěného k výkonu zaměstnání, které nastanou během trvání pojištění.

Z titulu pojistné události bude pojišťovna poskytovat plnění pro pojištěnou osobu v tomto rozsahu:

a) za smrt – pojistnou částku ve výši 50.000,- Kč;

b) za smrt následkem úrazu – pojistnou částku ve výši 150.000,- Kč; V případěúrazu při dopravní nehodě se pojistné plnění zvyšuje o částku 150.000,-Kč;

c) za trvalé následky úrazu – podle jejich rozsahu ve výši příslušného procentního podílu z pojistné částky 200.000,- Kč; V případěúrazu při dopravní nehodě se pojistné plnění zvyšuje o částku 200.000,-Kč

d) za pracovní neschopnost (v důsledku nemoci nebo úrazu, s výjimkou úrazu, který má povahu pracovního úrazu) - pojistnou částku ve výši 250,- Kč ( V případě úrazu při dopravní nehodě se pojistné plnění zvyšuje o částku 200,-Kč)
za každý den trvání pracovní neschopnosti pojištěného, která mu byla vystavena lékařem, po uplynutí karenční doby.

V případě, že pojištěnou osobou je příslušník, karenční doba činí 30 dní. Přesáhne-li délka pracovní neschopnosti karenční dobu, pojistitel poskytne pojistné plnění od 31. dne trvání pracovní neschopnosti. V případě, že pojištěnou osobou je zaměstnanec nebo veterán, karenční doba činí 11 dní. Přesáhne-li délka pracovní neschopnosti karenční dobu, pojistitel poskytne pojistné plnění od 12. dne trvání pracovní neschopnosti.Pojistné plnění se vyplácí až do dne, kterým je pracovní neschopnost podle rozhodnutí lékaře ukončena, nejdéle však do dne, který odpovídá maximální době pracovní neschopnosti stanovené v „Oceňovací tabulce pojistitele pro pojistné plnění za pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci“, platné ke dni, kdy bylo pojistiteli doručeno oznámení pojistné události.

Pojistné plnění za pracovní neschopnost stanoví pojišťovna jako součin sjednané pojistnéčástky pro jeden den a počtu dnů pracovní neschopnosti (po jeho snížení o karenční dobu), a to i v případě, že pracovní neschopnost byla přiznána pro více nemocí nebo následkůúrazů. Z jedné pojistné události plní pojistitel nejdéle za dobu 335 dní (v případě, že pojištěnou osobou je příslušník nebo veterán), resp. 351 dní (v případě, že pojištěnou osobou je zaměstnanec).

Smluvně se ujednává, že čekací doba v případě pracovní neschopnosti následkem nemoci činí tři měsíce, a to pouze u pojištěných osob, které nebyly členy NOS PČR do 30. 9. 2009.

e) za přeřazení na funkci s nižším příjmem v důsledku pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu zastávané funkce - pojistnou částku ve výši 20.000,- Kč.

Smluvně je ujednáno, že pojišťovna neplní v době tří měsíců od počátku pojištění, pokud v této době došlo k přeřazení pojištěného na funkci s nižším příjmem v důsledku nemoci. Toto ujednání se týká pouze pojištěných osob, které nebyly členy NOS PČR do 30. 9. 2009. Právo na pojistné plnění za tuto pojistnou událost může pojištěný uplatnit pouze jedenkrát během trvání pojištění.

f) za propuštění ze služebního, resp. pracovního poměru v důsledku změněné zdravotní způsobilosti k výkonu zaměstnání - pojistnou částku ve výši 30.000,- Kč.

Právo na pojistné plnění za tuto pojistnou událost může pojištěný uplatnit pouze jedenkrát během trvání pojištění.

Smluvně je ujednáno, že pojišťovna neplní v době tří měsíců od počátku pojištění, pokud v této době došlo k propuštění pojištěného ze služebního, resp. pracovního poměru v důsledku nemoci. Toto ujednání se týká pouze pojištěných osob, které nebyly členy NOS PČR do 30. 9. 2009. 

Pojištěni jsou jednotliví příslušníci a zaměstnanci Policie České republiky, Ministerstva vnitra, organizačních složek státu zřízených k plněníúkolů Ministerstva vnitra, Policejní akademie České republiky a Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, kteří jsou zároveň členy NOS PČR.

Pojištění těchto osob začíná dnem počátku jejich členství u NOS PČR, nejdříve však dnem účinnosti této pojistné smlouvy. Pojištění těchto osob končí uplynutím dne ukončení jejich členství u NOS PČR, nejdříve však uplynutím dne ukončení této pojistné smlouvy.

Výše ročního pojistného za jednotlivce je 868,-- Kč, která bude hrazena ve čtvrtletních splátkách. To dovoluje pružně reagovat na změny členské základny a zahrnovat do produktu i novéčleny. Cena je stanovena výhradně pro pojistný produkt, který za daných podmínek nelze získat individuálně.

Bývalí příslušníci a zaměstnanci Policie České republiky, Ministerstva vnitra, organizačních složek státu zřízených k plněníúkolů Ministerstva vnitra a Policejní akademie České republiky, kteří jsou Policejními veterány při NOS PČR, mohou prostřednictvím NOS PČR uzavřít tuto pojistku, pokud uhradí pojistné podle výše a stanovených termínů. To znamená, že pojišťovna poskytne tuto část pojistného produktu i veteránům za cenu, která je pro členy NOS PČR, kteří jsou ve služebním nebo pracovním poměru k výše uvedeným složkám.

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu zaměstnání nebo služby u Policie ČR, Ministerstva vnitra, organizačních složek státu zřízených k plněníúkolů ministerstva, Policejní akademie ČR a Nezávislého odborového svazu Policie České republiky nebo v přímé souvislosti s nimi a to i včetně odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku.

Platnost pojištění je na území Evropy, limit pojištění za jednotlivce činí 300.000,- Kč při spoluúčasti 1.000,- Kč na jednotlivéškodní události. U dopravní nehody je stanovena podmínka šetření policií, resp. sepsání záznamu o dopravní nehodě vyplývajících ze zákona o silničním provozu.

Pojištěni jsou jednotliví příslušníci a zaměstnanci Policie České republiky, Ministerstva vnitra, organizačních složek státu zřízených k plněníúkolů Ministerstva vnitra, Policejní akademie České republiky a Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, kteří jsou zároveňčleny NOS PČR.

Pojištění těchto osob začíná dnem počátku jejich členství u NOS PČR, nejdříve však dnem účinnosti této pojistné smlouvy. Pojištění těchto osob končí uplynutím dne ukončení jejich členství u NOS PČR, nejdříve však uplynutím dne ukončení této pojistné smlouvy.

Výše ročního pojistného za jednotlivce je 100,- Kč. Tato cena je stanovena jakou součást platby Nezávislého odborového svazu Policie ČR za celý pojistný produkt, který za daných podmínek nelze získat individuálně.


Další nabídka

Vedle pojistného produktu, který bude členům NOS PČR poskytován, nabízí KOOPERATIVA pojišťovna pro členy NOS PČR i policejní veterány, výrazné zvýhodnění při uzavírání nových smluv u dalších produktů:

  • Pojištění domácnosti – sleva 20 %
  • Pojištění rodinného domu – sleva 20 %
  • OPTIMUM – pojištění rodinného domu a domácnosti – sleva 20 %
  • Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti – sleva 20 %
  • Pojištění bytové a nebytové jednotky – 20 %
  • Zdarma finanční poradenství pro veškeré zaměstnance. Nabídka finančních produktů stavebního spoření, penzijního připojištění, hypotečních úvěrů a úvěrů pro fyzické osoby v rámci strategické spolupráce s Finanční skupinou České spořitelny

V případě zájmu o tuto nabídku musíčlen NOS PČR doložit svéčlenství průkazem člena. V případě nejasností mohou ověřit zaměstnanci pojišťovny dotazem na sekretariátu NOS PČR, zda je žadatel veden v centrální evidenci.

Pojistný produkt pro členy Nezávislého odborového svazu Policie České republiky je součástí jasné filozofie – v maximální možné míře poskytovat členům zvýhodnění a vracet jim tak výraznou část z prostředků, které odvádějí formou členských příspěvků. Spolu se zvýhodněnými tarify T-Mobile, bezplatnou právní pomocí a poradenstvím, nově zajištěnou nabídkou pojištění Victoria Volksbanken a dalšími nabídkami tvoří komplex benefitů, které po ekonomické stránce jasně dokládají výhodnost členství v NOS PČR.

Předsednictvo NOS PČR

 V případě potřeby kontaktujte člena předsednictva Petra CIELUCHA, tel.: +420 734 412 425, email: cieluch@nosp.cz