Nejčastější dotazy k pojištění od Kooperativa a.s.

ŠKODY Z POJIŠTĚNÍ OSOB

Škodnou událost (skutečnost, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění) nahlaste:
• bez zbytečného odkladu poté, kdy událost nastala
• písemně na formuláři pro příslušný druh pojistné události. Formuláře dostanete na obchodních místech Kooperativy nebo se je můžete vytisknout (viz přílohy)
• vyplněný formulář je třeba odevzdat na kterékoli pobočce Kooperativy nebo zaslat na adresu:
Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
Centrum zákaznické podpory
Brněnská 634
664 42  Modřice

Doklady o vzniku pojistné události:

SMRT
Oprávněná osoba žádá na tiskopisu Žádost o pojistné plnění. Žádost podepíše, uvede číslo průkazu totožnosti a adresu nebo číslo účtu, kam má být zasláno pojistné plnění. Není-li určen obmyšlený, ve formuláři bude uveden název a adresa příslušného notáře (soudu), který vyřizuje pozůstalost.
Doklady:  kopie úmrtního listu
               doklad o příčině smrti (lékařská zpráva, pitevní protokol, potvrzení z matriky apod.)
               protokol (usnesení) policie, pokud úmrtí vyšetřovala

žádost (.pdf)

tiskopis oznámení smrti (.pdf)

SMRT NÁSLEDKEM ÚRAZU
dtto SMRT + vyplněný tiskopis Oznámení úrazu

tiskopis oznámení úrazu (.pdf)

tiskopis zpráva lékaře (.pdf)

TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU
Pro zahájení likvidace plnění se používá tiskopis Trvalé následky úrazu, na kterém pojištěný  oznámí vznik trvalých následků.  TN se hodnotí na základě lékařské prohlídky. Dokladem o jejím provedení a výsledcích je Posudek o trvalých následcích úrazu. Tento posudek vyhotovuje důvěrný posudkový lékař z příslušného oboru medicíny a na jeho základě se pak likviduje plnění.

Pokud úraz zanechá trvalé následky, lze je hodnotit po jejich ustálení, nejpozději ke 3 rokům po úrazu.

tiskopis oznámení trvalých následků (.pdf)
 
PRACOVNÍ NESCHOPNOST
Oznamuje se na tiskopisu Oznámení pracovní neschopnosti
Doklad: kopie PN díl II .
Není-li uvedena diagnóza, pro kterou byla PN vystavena, je třeba nechat vyplnit zprávu lékaře na uvedeném tiskopisu (část B.). Vznik pracovní neschopnosti je pojištěný povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu. V případě pracovní neschopnosti delší než 3 měsíce se na žádost pojištěného poskytne záloha na pojistné plnění.

tiskopis pracovní neschopnosti (.pdf)
 
PŘEŘAZENÍ resp. PROPUŠTĚNÍ V DŮSLEDKU POZBYTÍ ČI ZMĚNY ZDRAV. ZPŮSOBILOSTI

Doklad: potvrzení o přeřazení resp. propuštění ze služebního event. zaměstnaneckého poměru

zdravotní způsobilost (.pdf)

Veškeré údaje se vyplňují hůlkovým písmem. Formulář musí být podepsán oprávněnou osobou, zpravidla pojištěným. Část „pojištěný / oprávněná osoba“ vyplní oprávněná osoba. Část „zpráva lékaře“ vyplní odborný lékař, který pojištěného ošetřoval nebo je informoval o zdravotním stavu.
Náklady spojené s vyplněním zprávy lékaře pojišťovna nehradí.

ŠKODY Z POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Škodnou událost (skutečnost, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění) nahlaste bezodkladně poté, kdy událost nastala:

• telefonicky na lince 841 105 105
• prostřednictvím on-line formuláře na www.koop.cz
• písemně na formuláři, který si můžete vytisknout, nebo jej obdržíte na našich obchodních místech, vyplnit a zaslat na adresu:
Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
Centrum zákaznické podpory
Brněnská 634
664 42  Modřice
• osobně na kterékoli pobočce Kooperativy

tiskopis oznámení škodní události (.pdf)

 
CO DĚLAT, KDYŽ NASTANE ŠKODA
Pokud to okolnosti dovolují, zajistit neměnění stavu poškozené věci.

PRŮBĚH LIKVIDACE ŠKODY
• po zaregistrování události je pojištěnému odeslána (dopisem, SMS, mailem) informace o uskutečnění registrace s číslem pojistné události
• pojištěný je kontaktován likvidátorem (telefonicky, mailem, dopisem) v případě potřeby doplnění nezbytných údajů a skutečností
• probíhá vlastní šetření pro posouzení odpovědnosti pojištěného a výše škody s tím, že pokud je to potřebné, je provedena prohlídka místa škody a poškozených věcí. Prohlídku zajišťuje technik pojišťovny nebo pověřený znalec
• po doložení všech potřebných dokladů a ukončení šetření je ze strany pojistitele proveden výpočet náhrady škody
• podkladem pro výpočet u poškození věci je faktura či jiný účetní doklad prokazující náklady na opravu poškozené věci
• při zničení věci se vychází z nabývací ceny zničené věci resp. z pořizovací ceny.  Pro náhradu škody je vždy třeba vycházet z ceny v době poškození (amortizace)
• likvidátor po revizi pojistné události dá pokyn k zaplacení vypočtené náhrady škody ponížené o spoluúčast na účet poškozeného
• uvolněním poukazu plnění zajistí likvidátor též odeslání vyrozumívacího dopisu pojištěnému i poškozenému o ukončení likvidace pojistné události s informací o výši náhrady.

 

V případě potřeby kontaktujte místopředsedu Petra CIELUCHA, tel.: +420 734 412 425, email: cieluch@nosp.cz