Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli (Pojistná smlouva č. 8602733372 )

Ve službě nebo zaměstnání se můžete setkat s manipulací a užíváním drahých strojů, pomůcek a dalších svěřených věcí. Možná používáte služební vozidlo nebo manipulujete se svěřenými klíči a zodpovídáte za ně. Podle zákoníku práce či zákona o služebním poměru jste odpovědný zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobíte nedbalostí až do výše čtyřapůlnásobku vašeho průměrného měsíčního výdělku.

Pro členy NOS PČR zdarma!

Leták Pojištění "Na blbost"

 

 

 

Pojištění odpovědnosti - leták pdf

 

 

 

 

 

Oznámení škodné události naleznete v příloze... (aktualizováno 10. 5. 2017)

CO DĚLAT, KDYŽ NASTANE ŠKODA
• pokud to okolnosti dovolují, zajistit neměnění stavu poškozené věci
• pořídit fotodokumentaci
• oznámit DN příslušnému útvaru PČR
• ohlásit vzniklou škodu zaměstnavateli
• projednat výši vzniklé škody se zaměstnavatelem:
   - požadovat vyčíslení skutečné škody dle § 95 zák. č. 361/2003Sb. event. § 179 ZP
• převzít „Rozhodnutí o náhradě škody“ pro příslušníky event.   „Předpis náhrady škody“ pro zaměstnance
• využít možnost odvolání k vydanému Rozhodnutí   event. vyjádření rozporu, nejasnosti, nesrozumitelnosti, pochybnosti …. k Předpisu náhrady škody
• dodržet lhůtu pro odvolání
• v případě potřeby využít právní pomoc

HLÁŠENÍ ŠKODNÉ UDÁLOSTI
Škodnou událost (skutečnost, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění) nahlaste
bezodkladně poté, kdy událost nastala:

• telefonicky na lince 957 105 105
• prostřednictvím on-line formuláře na www.koop.cz
• písemně na formuláři, který si můžete vytisknout, nebo jej obdržíte na našich obchodních místech, vyplnit a zaslat na adresu:
  Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG
  Centrum zákaznické podpory
  Brněnská 634
  664 42  Modřice
• osobně na kterékoli pobočce Kooperativy