Statut Kontrolní komise NOS PČR

STANOVY Nezávislého odborového svazu Policie České republiky

Hlava I

PRÁVNÍ POSTAVENÍ A PŘEDMĚT ČINNOSTI

Čl. 1
Právní postavení Nezávislého odborového svazu Policie České republiky

(1) Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen "NOS PČR") je odborovou organizací ve smyslu ustanovení čl. 20 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 87/1948 a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

(2) NOS PČR je právnickou osobou se sídlem Praha 1, Bartolomějská 306/7, IČ 49629034, zapsanou v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle L, vložka 893.

(3) NOS PČR má povahu hlavního spolku s nejvyšším orgánem sjezdem, statutárním orgánem předsedou NOS PČR a výkonným orgánem předsednictvem. Základní organizace má povahu pobočného spolku NOS PČR s nejvyšším orgánem členskou schůzí, statutárním orgánem předsedou základní organizace a výkonným orgánem výborem základní organizace.

(4) NOS PČR neodpovídá za závazky základních organizací.

(5) Každá základní organizace vede evidenci svých členů a tyto informace poskytuje NOS PČR. NOS PČR vede evidenci základních organizací, jejích členů a přímých členů NOS PČR. Evidence jsou vedeny v listinné i elektronické podobě a jsou neveřejné.

Čl. 19
Kontrolní komise nebo kontrolor

(1) Kontrolní komise je orgánem, který dohlíží na řádné vedení záležitostí a výkon činností základní organizace v souladu se stanovami, vnitřními a právními předpisy. Při výkonu své působnosti je nezávislá na ostatních orgánech základní organizace.

(2) Kontrolní komise má tři členy a náhradníka, pokud členská schůze neurčí počet vyšší. Členská schůze může také určit, že místo kontrolní komise bude její působnost vykonávat kontrolor. Ustanovení o kontrolní komisi se na kontrolora použijí přiměřeně. Členem kontrolní komise nesmí být předseda základní organizace nebo člen výboru základní organizace.

(3) Kontrolní komisi svolává předseda komise podle potřeby nebo z podnětu nadpoloviční většiny členů kontrolní komise, nejméně dvakrát ročně.

(4) Jednání kontrolní komise se řídí jednacím a volebním řádem. Kontrolní komisi přísluší

a) kontrolovat hospodaření základní organizace, dodržování rozpočtu a řádné provádění finančních operací,

b) kontrolovat dodržování právních předpisů, stanov, vnitřních předpisů a plnění usnesení orgánů základní organizace a NOS PČR,

c) kontrolovat řádné vedení agend základní organizace, zejména evidence členů,

d) požadovat informace o plánovaných jednáních orgánů základní organizace a vyslat na jednání těchto orgánů předsedu kontrolní komise,

e) projednávat stížnosti členů a přijímat podněty ke kontrole,

f) požadovat informace a doklady o hospodaření základní organizace,

g) upozorňovat předsedu a výbor základní organizace na zjištěné nedostatky a dohlížet na zjednání nápravy,

h) podat podnět předsedovi základní organizace ke svolání členské schůze, zjistí-li zvlášť závažné nedostatky v hospodaření nebo v činnosti základní organizace, 2016 11 23-24 Stanovy NOS PČR Stránka 11 z 27

i) zpracovat stanovisko k účetní uzávěrce, výsledku hospodaření a podávat zprávy o své činnosti a zjištěných skutečnostech členské schůzi,

j) vyjadřovat se k návrhu rozpočtu na příslušný kalendářní rok,

k) volit ze svého středu předsedu kontrolní komise, jakož i rozhodovat o jeho odvolání.

(5) Kontrolní komise je samostatná v oblasti ekonomiky a financování. Výši odměn členům kontrolní komise určuje předseda komise.

(6) Nepředloží-li povinný orgán do 30 dnů na výzvu kontrolní komise podklady nezbytné k provedení kontroly, stanoví kontrolní komise po dohodě s povinným přiměřenou lhůtu k dodatečnému předložení požadovaných podkladů. Po marném uplynutí lhůty vzniká kontrolní komisi právo podat podnět ke svolání členské schůze.