Rozhodčí řízení

Je postup vedoucí k závaznému řešení právního sporu na sjezdu zvolenou rozhodčí komisí. Účastníci tohoto právního vztahu, podle platících stanov NOS PČR respektují, že v případě sporu mezi členy navzájem, spory mezi členem a odborovým orgánem. . . .  (Čl. 29 stanov NOS PČR) se neobrací na soud, ale dají ho k rozhodnutí rozhodčí komisi.

Průběh rozhodčího řízení

 • Zahajuje se podáním žaloby

 • Rozhodčí komise rozhoduje formou nálezu

 • Řízení je jednoinstanční

 • Soud může rozhodčí nález zrušit na návrh pouze ze zákonem stanovených důvodů

 • Rozhodčí nález je vykonatelný na návrh výkonem rozhodnutí podle OSŘ.

   

  Pramenem právní úpravy je zákon č. 216/1994 Sb. O rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

   

    

  zpracoval:

  Mgr. Vladimír Foretník