Vzor pro podání žaloby

Podání žaloby k Rozhodčí komisi NOS PČR

Podání žaloby k Rozhodčí komisi NOS PČR, byť se nejedná o soudní řízení, musí obsahovat všechny náležitosti, uvedené v zákoně č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád § 42 odst. 4) v platném znění, který zní: „Pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno. Povinnost podpisu a datování se nevztahuje na podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu. Je-li účastník zastoupen advokátem, může být podpis advokáta nahrazen otiskem podpisového razítka, jehož vzor byl uložen u soudu, kterému je podání určeno. Podání v listinné podobě je třeba předložit s potřebným počtem stejnopisů a s přílohami tak, aby jeden stejnopis zůstal u soudu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis, jestliže je to třeba. Podání v jiných formách se činí pouze jedním stejnopisem. K podání učiněnému elektronicky lze připojit také všechny jeho přílohy v elektronické podobě.“ To znamená, že musí být z žaloby zřejmé, kdo ji podal, proti komu ji podal, musí určit záležitost, které se týká, co svým podáním sleduje, tedy návrh rozhodnutí, a musí být řádně podepsáno. Také musí být zřejmé, že je žaloba podána k Rozhodčí komisi NOS PČR. Níže je uveden vzor žaloby k rozhodčí komisi, který obsahuje všechny náležitosti, včetně vysvětlení jednotlivých bodů žaloby.

VZOR v příloze

PřílohaVelikost
Soubor zaloba_-_vzor_2019.docx22 KB